หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045-854-414
 

 

 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านเจิก” ที่มีชื่อเดิมก็เป็นเพราะเรียกชื่อตามหนองน้ำ และลำห้วยเจิก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยนั้นได้รวมเอาตำบลค้อน้อย และตำบลโนนกลางเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกมี ขุนปรัสพันธ์อำไพร
นายพันธ์ โถตะบุตร นายภาส บังศรี นายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ตามลำดับ ปัจจุบันมีนายสมบัติ มะสัน เป็นกำนัน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน วัฒนธรรมส่วนใหญ่แบบไทยอีสานทั่วไป ส่วนภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่คล้ายจังหวัดศรีสะเกษ และมีบางหมู่บ้านที่ใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย) ในหมู่บ้านของตนเอง เช่น บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ส่วนบ้านน้ำเกลี้ยงบางส่วนมีความเชื่อนับถือเจ้าปู่ (ปู่ตา) ศาสนาพุธ ฮีตสิบสองครองสิบสี่และพิธีกรรมตามลัทธิพรามณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนองไฮตามชื่อหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำปัจจุบันได้ตื้นเขินและอยู่ในที่ดินของนายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ"
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายดวง วังสาลุน กำนันตำบลหนองไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตำแหน่ง) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544
มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮทั่วไป มีนายภาส บังศรี ได้รับเลือกตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ให้เป็นประธานกรรมการบริหารคนที่สอง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 นายภาส บังศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำปุ่น บุญสาลี ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮคนแรกโดยผลของกฎหมาย
 
 
 
ตำบลหนองไฮตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสำโรง ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายของกรมทางหลวง หมายเลข 2178 เนื้อที่ประมาณ 33,715.92 ไร่ 41 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลค้อน้อย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง  
 
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งและดินร่วนทราย หรือดินร่วน เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชไร่ และมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยผับ และลำห้วยเจิก
 
 
 
ตำบลหนองไฮจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ TOPICAL SAWANNAH “AW” ตามระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศแบบ KOPPEN คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงตลอดปี โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาลดังนี้
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน อากาศร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน สภาพน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,661 ถึง 8 มิลลิเมตร
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาวและแห้งแล้ง เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส
 
 
 
โดยภาพรวมแล้ว ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชน ในตำบลหนองไฮ จะเกี่ยวข้องการทำกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่

ทำนาปี เนื้อที่ปลูก 18,663 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวเจ้า 11,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 380 กก. ข้าวเหนียว 7,623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร 337 กก. ไม่มีการทำนาปรังเพราะมีพื้นที่แหล่งน้ำน้อย
 
ปลูกพืชไร่ พืชสวนมีเล็กน้อยเหลือกินก็ขาย
 
ปลูกพืชผักและสมุนไพรผักที่ปลูกจะเป็นพวกหอม กระเทียม สมุนไพรปลูกตะไคร้ ส่วนมากปลูกเพื่อกิน
 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกตามรั้วบ้าน แนวบันใดเพื่อความสวยงาม
 
ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผลไม้ผลมีจำพวก มะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เหลือกินไว้ขาย
 
การทำประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เพื่อกินในครอบครัว
 
การเลี้ยงสัตว์
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,355 คน แยกเป็น

ชาย  3,226 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76

หญิง 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 49.24
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,616 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองไฮ 314 303 617 160  
2   บ้านน้ำเกลี้ยง 389 382 771 174
  3   บ้านหนองไฮ 142 164 306 78  
4   บ้านหนองบัว 190 194 384 92
  5   บ้านสร้างโหง่น 321 295 616 157  
6   บ้านนาแก 264 266 530 162
  7   บ้านสร้างโหง่น 439 418 857 215  
8   บ้านหนองเหล็ก 283 244 527 127
  9   บ้านนานวล 248 248 496 142  
10   บ้านหนองสิม 304 272 576 149
  11   บ้านตลาด 147 153 300 71  
12   บ้านนาสามัคคี 185 190 375 89
    รวม 3,226 3,129 6,355 1,616
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10