ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหง่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (19วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง