messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
find_in_page การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารวนจจังหหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1