องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววาสนา เพตาเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจารุณี บุญเสนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพิทยากร กาลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัลยาภัสร์ พละศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิสาขา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกรวิกา สารเสนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภาทิพย์ สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพูนผล คงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคณัสนันท์ ผาสมวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวนันทวรรณ อนุอัน
คนงานทั่วไป
นายทวี สารเสนา
เวรยามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ