องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วนโทร : 0874436191
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0882162856
นางสาววาสนา เพตาเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0926151654
นางสาวจารุณี บุญเสนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0645325798
นางสาวพิทยากร กาลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สายด่วนโทร : 0829182294
สิบเอกปราโมทย์ หาหลัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สายด่วนโทร : 0959989920
จ่าสิบเอกยุทธพงษ์ สืบใจถา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
สายด่วนโทร : 0817594689
นางสาววิสาขา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วนโทร : 06333817296
นางสาวกรวิกา สารเสนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
สายด่วนโทร : 0857804717
นางสาวสุภาทิพย์ สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สายด่วนโทร : 0947425658
นางสาวพูนผล คงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 0838693463
นางสาวคณัสนันท์ ผาสมวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
สายด่วนโทร : 0945412626
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
สายด่วนโทร : 0621288386
นายพัฒนศักดิ์ จูมสีมา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
สายด่วนโทร : 0981129482
นายนวพงษ์ ประสงค์เสียง
พนักงานตกแต่งสวน
สายด่วนโทร : 0929750319
นางสาวนันทวรรณ อนุอัน
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0981165519
นางสาวณัฐณิชา สายเวช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
สายด่วนโทร : 0874434703
นายทวี สารเสนา
เวรยามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0856378006