องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ขอรับเงินนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo การให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การให้โอน (ย้าย) สับเปลี่ยนพนักงานส่วนตำบลกิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมกับระเบียบกฎหมายที่กำหนด อบต.หนองไฮ อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขัินเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานตครู และเเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองคืการบริหารส่วนตำบลหนองไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1